Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego mdh spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi www.memoinfo.pl

 

 1. Definicje.

  Wskazanym poniżej pojęciom przypisuje się określone poniżej znaczenie.

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
  2. Sprzedawca – MDH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (90-349) Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000179592, NIP 7282295492,
  3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu Towarów składając zamówienie w Sklepie internetowym.
  4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca nabycia Towaru składając zamówienie w Sklepie internetowym jeżeli czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Przedsiębiorca – Kupujący dokonujący nabycia Towarów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny dla Kupujących pod adresem www.memoinfo.pl
  7. Towar – artykuły prezentowane przez Sprzedawcę z zamiarem ich sprzedaży w Sklepie internetowym.
 2. Zasady korzystania z Sklepu internetowego. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Sklep internetowy przeznaczony jest do nabywania Towarów przez Kupujących będących Przedsiębiorcami, lub Konsumentami. Kupujący będący Przedsiębiorcą składając zamówienie powinien podać dane swojej firmy (wskazując: formę prawną, nazwę, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu) w celu wystawienia faktury VAT. Kupujący ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość podanych Sprzedawcy danych. W wypadku złożenia zamówienia przez konsumenta mają do tej czynności zastosowanie postanowienia Regulaminu regulujące czynności dokonywane z konsumentami. Dla realizacji zamówienia konsumenta wymagane jest podanie takich danych jak imię, nazwisko i adres, pod jaki ma zostać dostarczony Towar, a nadto adres e-mail i numer telefonu.
  2. Jakiekolwiek treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Zamówienie składane przez Kupującego traktowane jest jako oferta zakupu Towaru złożona Sprzedawcy, przy czymoświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę nie jest wymagane, obowiązkiem Sprzedawcy jest zaś niezwłoczne przystąpienie do realizacji zamówienia.
  3. Zamówienia mogą być składane przez 24h/dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia będą realizowane przez Sprzedawcę w dni robocze. Zamówienie można złożyć przy pomocy „koszyka” rejestrując się w Sklepie internetowym. Zamówienie może zostać złożone bez rejestracji w Sklepie internetowym, z podaniem danych o których mowa w punkcie II.1. Regulaminu.
  4. Niezależnie od postanowienia punktu II.2 Regulaminu Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia. Sprzedawca zrealizuje zamówienie pod warunkiem jego potwierdzenia przez Kupującego w terminie 48 godzin, przy czym dokonanie przez Kupującego przelewu jest równoznaczne z potwierdzeniem. Zamówienie niepotwierdzone w tym trybie zostanie odrzucone.
  5. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych następujących po dniu, w którym Sprzedawca zawiadomił Kupującego o przyjęciu zamówienia. Sprzedawca wyda Kupującemu Towar wolny od wad.
  6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, albo realizacji zamówienia w terminie wskazanym w punkcie II.5 Regulaminu Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi od tym Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia jeżeli nie byłoby to możliwe w terminie o którym mowa w punkcie II.5 Regulaminu.
  7. Zawiadomienia o których mowa w punkcie II.4. i II.6. Regulaminu dokonywane będą na podany przez Kupującego adres e-mail.
  8. Do czasu uzyskania zawiadomienia o przyjęciu zamówienia o którym mowa w punkcie II.4. Regulaminu Kupujący może anulować zamówienie. Przyjęte zamówienie nie może zostać odwołane, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału V Regulaminu.
  9. Dokonanie nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem (zawieszającym) zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu przez Kupującego.
  10. Za pośrednictwem Sklepu internetowego możliwe jest nabycie Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce wydania Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Kupujący zainteresowany nabyciem Towaru z jego dostawą poza granice Rzeczypospolitej Polskiej powinien skontaktować się z Działem Eksportu Sprzedawcy w celu uzgodnienia indywidualnych warunków sprzedaży, lub współpracy, z wykorzystaniem adresu e-mail: info@mdh.pl .
  11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania przez Kupującego ze strony internetowej Sklepu internetowego będącego następstwem nieposiadania przez Kupującego stosownego oprogramowania komputerowego jak i dostępu do internet. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego będącej następstwem przerw o charakterze technicznym.
  12. Zamówienie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zamówienie może złożyć jedynie osoba upoważniona do jej reprezentacji.
 3. Cena oraz sposób jej zapłaty.
  1. Podane na stronie internetowej Sklepu internetowego ceny nie zawierają kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest podawana przed potwierdzeniem zamówienia. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca w wypadku w którym wartość zakupu Towaru lub Towarów brutto przenosi 100,00 zł. (słownie złotych: sto).
  2. Podane na stronie internetowej Sklepu internetowego ceny są wskazane w wartościach brutto (tj. z podatkiem VAT).
  3. Cena płacona będzie przez Kupującego: przelewem (na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę, lub za pośrednictwem systemu płatności TPAY; Towar zostanie wysłany po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy całą kwotą ceny oraz obciążających Kupującego kosztów dostawy).
  4. Do każdego wysłanego Towaru Sprzedawca dołączy dowód zakupu.
  5. Sprzedawca może uzależnić wykonanie zamówienia od zaakceptowania przez Kupującego ceny wyższej od opublikowanej na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeżeli na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, które nastąpiły po dacie złożenia zamówienia zwiększył się koszt realizacji zamówienia. Do okoliczności takich w szczególności Sprzedawca zalicza: wycofanie produktu z rynku, brak dostępności produktu u dostawcy, zmianę warunków dostaw produktu, a także mające wpływ na cenę nabycia produktu zmiany zobowiązań podatkowych, celnych, kursu walut, kosztów transportu lub ubezpieczenia produktu.
 4. Gwarancja jakości. Sposób składania reklamacji.
  1. O ile co innego nie wynika z karty produktu na Towary sprzedawane w Sklepie internetowym udzielana jest przez producenta 24-miesięczna gwarancji jakości.
  2. Jeżeli gwarancja jakości została wystawiona przez innego niż Sprzedawca producenta albo przez importera Towaru nie będącego Sprzedawcą, Sprzedawca doręczy Kupującemu kartę gwarancyjną wraz z Towarem. W takiej sytuacji postanowienie punktu IV.1 Regulaminu nie obowiązuje.
  3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary będące przedmiotem wyprzedaży mogą być obarczone wadami, przy czym nie będą one miały charakteru technicznego, ani nie będą wpływać na funkcjonalność rzeczy, mogą mieć natomiast wymiar estetyczny.
  4. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów sprzedanych za pośrednictwem Sklepu internetowego
  5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zbadania rzeczy. Niezgłoszenie przewoźnikowi uwag co do uszkodzenia Towaru, lub jego dostarczenia w stanie niekompletnym, lub nie dostarczenia wszystkich zamówionych Towarów może stanowić podstawę odmowy uwzględnienia reklamacji. Kupujący niebędący konsumentem powinien dokonać zbadania rzeczy w terminie nie dłuższym od dni trzech.
  6. Reklamację należy składać listownie z dopiskiem „reklamacja” na adres pocztowy: 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24. Reklamacja powinna zostać złożona na formularzu który zawarty jest w Załączniku nr. 3 do Regulaminu.
  7. Reklamacja powinna wskazywać dane identyfikacyjne Kupującego, w tym adres korespondencyjny lub adres poczty e-mail oraz numer zamówienia, a także wskazywać przyczynę złożenia reklamacji. Wraz ze złożeniem reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie dni 14 od dnia jej złożenia (złożenia pisemnej reklamacji i dostarczenia zareklamowanego Towaru).
 5. Przepisy dotyczące Konsumentów
  1. Poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” (Dz. U. z 2014 poz. 827).
  2. Z zastrzeżeniem punktu V.3 Regulaminu Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty dostarczenia konsumentowi Towaru. Jeżeli przedmiotem zamówienia była usługa termin powyższy biegnie od dnia zawarcia umowy (potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę).
  3. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego będącego konsumentem nie jest możliwe:
   1. jeżeli zlecona przez konsumenta usługa została na jego rzecz wykonana,
   2. w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym,
   3. w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   4. w odniesieniu do umów których przedmiotem są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,
   5. w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   6. w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   7. w odniesieniu do umów w których konsument wyraźnie zażądał aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
   8. w odniesieniu do umów których przedmiotem są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   9. jeżeli konsumentowi dostarczono treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia za zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać listownie z dopiskiem „odstąpienie od umowy” na adres pocztowy: (90-349) Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24. Wraz z oświadczeniem Kupujący obowiązany jest dokonać zwrotu nabytego Towaru, przesyłając go na wskazany powyżej adres. Warunkiem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest przesłanie kompletnego, nieuszkodzonego Towaru, nie noszącego śladów jego używania, w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu.
  5. Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawarte zostały w załączniku nr. 1 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr. 2 Regulaminu.
  6. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą. Sprzedawca w takim wypadku niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu Towaru, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności,
  7. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy „o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym” (Dz.U. z 2017 roku poz. 2070).
  8. Sprzedawca informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu w trybie przewidzianym przepisami ustawy „o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich” (Dz.U. z 2016 roku poz. 1823). Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz podmiotach uprawnionych powinna stosownie do przepisów ustawowych znajdować się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - uokik.gov.pl.”
  9. Sprzedawca w wykonaniu swoich prawnych obowiązków podaje adres unijnej elektronicznej platformy rozwiązywania sporów – ec.europa.eu/odr , oraz informuje, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie ewentualnego sporu we wskazanym trybie pozasądowym.
 6. Dane osobowe
  1. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących jedynie w celu wykonywania umów, z zachowaniem wszelkich zasad, w tym odnoszących się do ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, określonych obowiązującą go Polityką Prywatności oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku „o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2018 roku poz. 1000).
  2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupujących również w innych celach, w tym w celach marketingowych, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.
  3. Klauzula informacyjna, która zawiera informacje o przetwarzaniu danych, w tym określa podstawę prawną i cele przetwarzania danych osobowych, informację o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych, odbiorcach danych osobowych, możliwości przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zakresu przetwarzania danych osobowych, uprawnieniach podmiotu którego dane są przetwarzane, skardze do organu nadzoru, informację czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych, informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji znajduje się na stronie internetowej https://www.mdh.pl/system-bezpieczeństwa-informacji.
  4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego i akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w zbiorach danych osobowych Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie w celu wskazanym w punkcie VI.1 Regulaminu. Zgoda obejmuje powierzenie danych osobowych w celu wykonania umowy osobom trzecim (przewoźnikowi, operatorowi płatności elektronicznych, itp.).
  5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Kupującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych stosownie do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności do wystąpienia do Sprzedawcy jako administratora danych z żądaniem udzielania oznaczonych informacji, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 7. Postanowienie końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  3. Przelew wierzytelności służących Kupującemu wobec Sprzedawcy wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.
  5. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w sposób umożliwiający jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie przez Kupującego.
  6. Uważa się, że Kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem _________________.
 8. Załączniki Regulaminu.
  1. Załącznik nr. 1 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.
  2. Załącznik nr. 2 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  3. Załącznik nr. 3 Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl