Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy naszych serwisów internetowych mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. MDH Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.


I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które identyfikują Użytkownika bezpośrednio, na przykład nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu; pośrednio, na przykład login, adres IP, identyfikatory plików cookies bądź informacje o zamówieniach. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu zlokalizowanego pod adresem internetowym www.mdh.pl przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności jest MDH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000179592, NIP 72-822- 954-92, REGON 472253652, o kapitale zakładowym w wysokości 7 940 000,00 PLN („Administrator”).
Administrator jest również właścicielem następujących serwisów internetowych:
www.memoinfo.pl
www.qmedinfo.pl
www.viteacare.com
www.meyra.pl
www.mdhnetti.pl
www.mdhortopedia.pl
www.qmedinfo.pl
www.meyramedical.pl
www.qmedplus.pl
www.mdhprofilaktyka.pl
www.mdhrehabilitacja.pl

Dane osobowe Użytkowników w/w stron internetowych (dalej: „Serwisy”) będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem mdh.biuro@meyragroup.com. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres pocztowy: MDH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź. Inspektor Ochrony Danych: Katarzyna Herka. Adres e-mail: kherka@meyragroup.com.

II. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH


W czasie korzystania z niektórych usług Serwisów Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Dane za pośrednictwem Serwisów są zbierane przez Administratora bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W przypadku korzystania z Serwisów przez Użytkownika wyłącznie w celu zapoznania się z zawartością Serwisów, Administrator może zbierać o Użytkowniku niektóre informacje korzystając z plików cookies, o czym Użytkownicy są każdorazowo informowani przez Administratora (poprzez Politykę cookies obowiązującą u Administratora). Informacja o plikach cookies stosowanych w Serwisach zawarta jest także w punkcie VIII niniejszej Polityki prywatności.


W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje zakupów z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych na stronie internetowej Administratora (np. w serwisie www.memoinfo.pl) będzie on zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia na towary zakupione we wskazanym serwisie. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu korzystania z sklepu internetowego. Brak akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z udostępnionych funkcjonalności serwisu www.memoinfo.pl.


III. CEL I PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH


Administrator będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie dane podane przez Użytkownika, wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie w celu:
a. w celach marketingowych, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od Administratora komunikatów handlowych lub marketingowych (w tym usługi newsletter) - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b. zapewnienia obsługi klienta oraz kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celu informowania o wszelkich zmianach dotyczących produktów i usług oferowanych w ramach Serwisów, w tym w związku z założeniem konta przez Użytkownika na stronie sklepu internetowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c. zapewnienia możliwości dokonania zakupów przez Administratora w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d. przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e. wykonania wszelkich zobowiązań umownych wobec partnerów biznesowych Administratora, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f. w celach analitycznych, rozwojowych, na potrzeby ulepszeń (w tym w celu poprawy doświadczeń użytkowników), administrowania, utrzymania, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa Serwisów, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
g. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, egzekwowania lub badania potencjalnych naruszeń warunków użytkowania Serwisów lub innych rzeczywistych lub rzekomych działań niezgodnych z prawem, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Serwisów, Użytkowników, klientów i pracowników Administratora i innych stron trzecich, co stanowi nasz uzasadniony interes przetwarzania danych - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
h. w celach korzystania z udostępnionych przez Administratora formularzy kontaktowych na stronach Serwisów, w tym w celu obsługi zapytań i zgłaszanych wniosków za pośrednictwem podanego przez Użytkownika kanału kontaktu - podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora:
a. innym spółkom należącym do grupy kapitałowej Administratora oraz spółkom współpracującym z Administratorem, o ile udostepnienie takich danych jest konieczne w związku z realizacją interesów Administratora;
b. osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków;
c. dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane naszym partnerom oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora i przez nich przetwarzane w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez Administratora, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym usługi księgowe lub marketingowe;
d. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. W przypadku wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych, pewne dane osobowe mogą podlegać ujawnieniu organom właściwym dla ich ochrony. W przypadku współpracy z partnerami Administratora lub dostawcami będącymi podmiotami zewnętrznymi - siedziby takich zewnętrznych podmiotów mogą znajdować się zarówno na terytorium krajów będących członkami UE lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku, gdy nasi partnerzy lub dostawcy posiadają siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia, aby przekazywanie danych poza EOG obywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Poziom ochrony danych w Państwach poza EOG możeróżnić się od tego zagwarantowanego przez prawo europejskie. Dane do naszych partnerów poza EOG możemy przekazać w szczególności na podstawie wydanych przez Komisję Europejską decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych (np. gdy przekazanie następuje w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analytics). Wszystkie podmioty zewnętrzne są zobowiązane do przestrzegania wytycznych Administratora oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Odbiorcy danych mogą działać jako nasze podmioty przetwarzające (wtedy w pełni podlegają naszym instrukcjom, co do przetwarzania danych osobowych) lub jako niezależni administratorzy (w takim wypadku należy dodatkowo zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez te podmioty).


V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


Użytkownikowi Serwisów przysługują następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
a. prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika;
b. prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Prawo sprzeciwu przysługuje, gdy przetwarzanie danych przez Administratora oparte jest na jego uzasadnionym interesie Administratora np. w celu profilowania danych do celów marketingowych. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane Użytkownika będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w przypadku subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w każdej chwili kontaktując się z Administratorem na adres e-mail podany w punkcie I niniejszej Polityki Prywatności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przez Administratora przed wycofaniem zgody przez Użytkownika;
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownika.
g. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z uprawnień wskazanych z niniejszym punkcie Polityki prywatności Użytkownik może skorzystać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://mdh.pl/system-bezpieczenstwa-informacji (Wniosek o skorzystanie z praw osób, których dane dotyczą – Załącznik).


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny dla potrzeb wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w punkcie III niniejszej Polityki Prywatności lub zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, czyli np. do czasu, aż Użytkownik wycofa swoją zgodę albo do czasu zakończenia realizacji umowy w związku z nabyciem towarów w sklepie internetowym. Po osiągnięciu celu przetwarzania Administrator usunie lub dokona anonimizacji danych osobowych, a w przypadku, gdy będzie zamierzał przetwarzać dane w celach analitycznych dokona pseudonimizacji danych, aby korzystać z danych w zakresie adekwatnym i niezbędnym do określonych celów przetwarzania, w sposób uniemożliwiający identyfikację i określenie tożsamości osób, których dane dotyczą.

 

VII. ZABEZPIECZENIA


Administrator stosuje właściwe i odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i integralności danych osobowych Użytkowników, stosując sprawdzone standardy technologiczne w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników.


VIII. PLIKI COOKIES


Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa Serwisu zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym Użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną, unikatową liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu oraz utrzymać sesję Użytkownika. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera, przy czym Administrator zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z plików cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności strony internetowej Serwisu. Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do Użytkownika korzystającego ze strony internetowej. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „Tymczasowe” pliki cookies związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z danej strony internetowej;
b. „Trwałe” pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika);
c. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
d. „Wydajnościowe” pliki cookies zbierają informacje o korzystaniu z danej witryny, takie jak strony odwiedzone przez danego Użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach;nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania strony internetowej Serwisu.
e. „Funkcjonalne” pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.
Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisów mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka nie określa zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.


IX. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE


W Serwisach Administratora stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Administratora prowadzonych na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn czy YouTube. Za pomocą funkcjonalności, jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych lub przejść na stronę należącą do Administratora (tzw. „Fanpage”) w wybranym serwisie społecznościowym. Zwracamy uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki. Korzystanie z określonych funkcji wskazanych dostawców może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę, Państwa dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współ-administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Państwa dane osobowe podawane przez Państwa dobrowolnie na Fanpage będą przetwarzane przez Administratora w celu zarządzania danym Fanpage, komunikowania się z Państwem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, przekazywania ważnych informacji, w tym o usługach i produktach oferowanych przez Administratora, tworzenia społeczności Fanpage na wybranej platformie, do której prowadzą wtyczki społecznościowe. W odniesieniu do danych, które zostaną podane na stronach portalów społecznościowych
przysługują Państwu prawa określone w punkcie V niniejszej Polityki prywatności.

 

X. PROFILOWANIE


Podane przez Użytkowników dane na stronach internetowych Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jednak Administrator zastrzega, że dane Użytkowników mogą być profilowane w celach marketingowych.


XI. AKTUALIZACJE


Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W takim przypadku Administrator opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki Prywatności na stronie danego Serwisu i poinformuje Użytkowników o takich zmianach i ich dacie wejścia w życie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl