Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEMOINFO.PL

 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 

1. Regulamin – zawarty w niniejszym dokumencie zbiór ogólnych zasad stanowiących prawne podstawy korzystania ze Sklepu Internetowego, działającego pod adresem memoinfo.pl, w tym m.in. zasady składania zamówień na zakup towarów dostępnych w Sklepie Internetowym memoinfo.pl, zasady zapłaty ceny za towary, zasady i koszty dostawy, tryb składania reklamacji oraz zasady odstąpienia od umowy.


2. MDH/Sprzedawca – MDH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179592, NIP: 728-229-54-92, REGON 472253652, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 7 940 000 zł, tel: 42 674 83 96 (opłata jak za zwykłe połączenie według cennika właściwego operatora) fax: 42 636 52 21, e-mail mdh.biuro@meyragroup.com


3. Sklep Internetowy memoinfo.pl – zwany również Sklepem Internetowym - działająca pod adresem memoinfo.pl platforma internetowa, stworzona przez MDH i której właścicielem jest MDH, umożliwiająca korzystanie z usług cyfrowych w postaci mechanizmów informatycznych, umieszczonych na stronie internetowej memoinfo.pl, w tym umożliwiających dokonywanie zakupów (zawierania umów sprzedaży) za pośrednictwem strony internetowej memoinfo.pl.


4. Klient/Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną.


5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą/MDH, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


6. Towar – zwany również Produktem - prezentowane w Sklepie Internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie poprzez Sklep Internetowy, a następnie zawrzeć umowę sprzedaży tych rzeczy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowią wyłącznie Towary dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z przepisami Prawa Polskiego MDH oferuje w sprzedaży wysyłkowej Towary stanowiące m.in. wyroby medyczne, zabawki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyroby sportowe.


7. Cena produktów – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich (PLN), uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca kosztów dodatkowych, takich jak opłaty z tytułu dostawy, które to koszty dodatkowe wskazane zostaną wyraźnie przy zakupie danego Towaru.


8. Łączny koszt zamówienia – podana do wiadomości Klienta kwota wyrażona w polskich złotych (PLN), na którą składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały uprzednio podane do wiadomości Konsumenta, do której zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym memoinfo.pl.


9. Koszt dostawy – określone przez Sprzedawcę koszty dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, wyrażone w złotych polskich (PLN), widoczne dla Klienta w trakcie składania Zamówienia, umieszczone również w Informacji o zamówieniu będącej wiadomością wysyłaną do Klienta jako potwierdzenie otrzymania Zamówienia, do których pokrycia zobowiązuje się Klient.


10. Zamówienie – sporządzone przez Klienta i dostarczone do Sprzedawcy za pośrednictwem mechanizmów informatycznych, udostępnionych w Sklepie Internetowym oświadczenie woli, którego zamiarem jest zawarcie umowy sprzedaży określonego w oświadczeniu woli Towaru, który Klient chce kupić w Sklepie Internetowym memoinfo.pl, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn.zm.), którego wysłanie powoduje związanie Klienta złożoną przez Klienta ofertą zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.


11. Potwierdzenie realizacji zamówienia – wiadomość e-mail od Sprzedawcy do Klienta, stanowiąca potwierdzenie realizacji Zamówienia, będąca jednocześnie oświadczeniem woli o przyjęciu oferty Klienta, której doręczenie Klientowi stanowi zawarcie umowy sprzedaży Towaru, zawierająca informacje o zamówieniu takie jak opis zamówionych Towarów i Łączny koszt zamówienia, informacje o sposobie zapłaty, sposobie dostawy, a także zawierająca numer identyfikacyjny danego Zamówienia, wysyłana do Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 72 godzin, upływającym w dni robocze, od otrzymania (zaksięgowania przez Sprzedawcę na rachunku bankowym) kwoty stanowiącej Łączny koszt zamówienia, a także zawierająca informację o terminie nadania Towaru do Kupującego.

 

II. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Niezbędnym warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest posiadanie adresu e-mail jak i numeru telefonu, niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także spełnianie wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie.


2. Niezbędnym warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie wszelkich wymaganych do realizacji Zamówienia danych takich jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny (ulica, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), a w przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorcę podanie firmy (imię i nazwisko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, forma prowadzonej działalności), siedziby i adresu, numeru NIP oraz numeru KRS, numeru telefonu oraz adresu e-mail.


3. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest również dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką Internetową, przy czym niezbędne jest spełnianie wymagań technicznych opisanych w pkt III. niniejszego Regulaminu poniżej.


III. Warunki techniczne wymagane do korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Właściwe wyświetlanie treści cyfrowych oraz korzystanie z usług cyfrowych Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt i oprogramowanie Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych:


a) system operacyjny Windows XP Windows 7 lub wyższy, Mac OS X w wersji 10.9 lub wyższy, Android 4.0


b) dostęp do sieci Internet poprzez łącze internetowe o przepustowości minimalnej 1024 Kb/s dla pobierania informacji i 512 Kbs dla wysyłania informacji


2c) przeglądarka internetowa: Microsoft Edge, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsza wersja ww. przeglądarek, obsługująca CSS i Java Scripty, z włączoną obsługą plików cookies i akceptacją wyskakujących okienek (pop-up). W celu zapoznania się z polityką cookies należy przejść na stronę https://memoinfo.pl/upload/pdf/Polityka_prywatnosci.pdf


d) rozdzielczość monitora: 1280x800 piksela lub wyższa oraz głębia barw 32 – bit, przy czym Sklep Internetowy przystosowany jest do urządzeń mobilnych


e) karta graficzna z minimum 1 MB pamięci wspierającej rozdzielczość


f) serowanie za pomocą maszyny komputerowej i klawiatury albo ekranu dotykowego

 

IV. Zasady i tryb dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym


1. Uzyskując dostęp do strony internetowej memoinfo.pl Klient zawiera umowę o świadczenie usługi cyfrowej, której warunki i zasady zawarte są w odrębnym Regulaminie Serwisu Internetowego MDH, który dostępny jest pod adresem https://memoinfo.pl/upload/pdf/Regulamin Serwisu internetowego MDH.pdf również w wersji PDF umożliwiającej pobranie i zapisanie na urządzeniu Klienta.


2. W ramach korzystania z usług cyfrowych świadczonych przez MDH, na podstawie zasad wskazanych w Regulaminie Serwisu Internetowego MDH wskazanego w pkt. 1 powyżej, Klient może złożyć Zamówienie, które w razie potwierdzenia jego przyjęcia prowadzić może do zawarcia umowy sprzedaży Towarów zawartej z MDH.


3. W ramach korzystania z usług cyfrowych świadczonych przez MDH, Klient może założyć indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia może odbyć się po zalogowaniu na indywidualne konto Klienta lub też bez korzystania z indywidualnego konta. Usługi dostępne dla posiadaczy indywidualnego konta, takie jak dostęp do historii zamówień, o złożonych zamówieniach w trakcie realizacji, w tym o cenach zamówionych Produktów, statusem Zamówienia oraz informacją o przesyłce widoczne są po zalogowaniu.


4. Klient dokonując zakupu, zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego memoinfo.pl. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wskazanie ilości zamawianego Towaru oraz wybór dostępnych parametrów Towaru, kliknięcie na ikonę „Do koszyka” widocznej obok każdego Towaru w Sklepie Internetowym a następnie kliknięcie na ikonę „Zamawiam” po uzupełnieniu niezbędnych danych identyfikacyjnych Klienta, dokonaniu wyboru formy płatności, a także dokonaniu wszelkich innych wyborów, dostępnych dla danego Towaru oraz kliknięcie ikony „Podsumowanie” a następnie ikony „Potwierdzam zakup”. Kliknięcie ikony „Potwierdzam zakup” stanowi o złożeniu Zamówienia. Od chwili kliknięcia „Potwierdzam zakup” Klient zobowiązany jest do zapłaty Łącznego kosztu zamówienia.


5. W trakcie składania Zamówienia, Klient informowany jest o warunkach zapłaty oraz dostawy, w tymo wszelkich kosztach dokonywanych przez Klienta zakupów. Po złożeniu Zamówienia Klient związany jest złożoną przez niego ofertą zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca rozpocznie kompletowanie Zamówienia.


6. MDH zastrzega, że Towary widoczne w Sklepie internetowym mogą nie być stale dostępne. Informacje o Towarach umieszczone na stronie Sklepu internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) a nie są ofertą. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że jakieś z zamówionych Towarów nie są dostępne, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą e-mail na adres wskazany przez Klienta, w tym o możliwym ewentualnym terminie ich dostępności. Jeżeli Klient nie oświadczy w terminie 24 godzin, że rezygnuje z całości Zamówienia, a zamówione Towary będą częściowo dostępne, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail stanowiącą Informację o zamówieniu zmodyfikowaną o wycofane Towary i przystąpi do realizacji części Zamówienia. Sprzedawca zwróci Klientowi Cenę produktu, zapłaconą przez Klienta za Towary, z których zakupu Klient zrezygnował w trybie opisanym w niniejszym pkt. 6.


7. Po skompletowaniu Zamówienia oraz otrzymaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy Łącznego kosztu zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail stanowiącą Potwierdzenie realizacji zamówienia, którego otrzymanie przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Potwierdzeniu realizacji zamówienia. Za chwilę otrzymania wiadomości e-mail stanowiącej Potwierdzenie realizacji zamówienia uważa się chwilę wprowadzenia wiadomości e-mail do systemu poczty elektronicznej Klienta w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nią. Potwierdzenie realizacji zamówienia zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych parametrów Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail będącej Potwierdzeniem realizacji zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Towarów Klientowi. Od chwili otrzymania przez Klienta e-maila stanowiącego Potwierdzenie realizacji zamówienia, Sprzedawca i Klient związani są umową sprzedaży Towaru.


V. Cena, sposób zapłaty


1. Wskazane w Sklepie internetowym Ceny produktów uwzględniają podatki, w tym podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dodatkowych, które w całości jako Łączny koszt zamówienia widoczne są dla Klienta przed ostatecznym złożeniem Zamówienia (przed kliknięciem ikony „Potwierdzam zakup”). Na Łączny koszt zamówienia składa się kwota wyrażona w złotych polskich (PLN) na którą składają się: Cena produktu widoczna przy danym produkcie w Sklepie internetowym, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały uprzednio podane do wiadomości Konsumenta, do której zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym memoinfo.pl. Koszty dostawy zależne są od odległości miejsca dostawy jak i wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz ilości zamówionych Towarów oraz innych okoliczności leżących po stronie podmiotu dokonującego dostawy (kuriera).


2. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikacji Cen produktów, przy czym zmiana Ceny produktu nie ma zastosowania do już złożonych Zamówień.


3. W Sklepie internetowym przewidziany jest wyłącznie sposób dostawy Kurierem DPD (www.dpd.com.pl). Przy kwocie zamówienia przekraczającej 149 zł klient nie pokrywa kosztów dostawy.


4. Klient ma obowiązek dokonać zapłaty kwoty stanowiącej Łączny koszt zamówienia począwszy od chwili złożenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że Potwierdzenie realizacji zamówienia ma prawo wysłać do Klienta (a tym samym zawrzeć umowę sprzedaży Towarów) dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy Łącznego kosztu zamówienia. Wiadomość e-mail od Sprzedawcy stanowiąca Potwierdzenie realizacji zamówienia zawiera informację o otrzymaniu przez Sprzedawcę Łącznego kosztu zamówienia, wraz ze wskazaniem kwoty w złotych polskich (PLN) stanowiącej Łączny koszt zamówienia. W razie nieuiszczenia Łącznego kosztu zamówienia w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane a Klient otrzyma stosowną wiadomość e-mail o anulowaniu Zamówienia. W razie wyboru innej płatności niż szybki przelew TPAY, zwiększa się ryzyko, że wybrany Towar nie będzie dostępny w chwili otrzymania przez Sprzedawcę Łącznego kosztu zamówienia i Sprzedawca nie zawrze umowy sprzedaży Towarów zawartych w Zamówieniu.

5. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany podczas składania Zamówienia, w wiadomości e-mail od Sprzedawcy stanowiącej Informację o zamówieniu,
b) TPAY – szybkie przelewy,


6. Wraz z dostawą zamówionych Towarów Sprzedawca dostarcza paragon lub fakturę VAT, w zależności od wyboru Klienta, w tym wszelkie instrukcje, karty Produktu i wymaganą przepisami Prawa Polskiego dokumentację, w szczególności dotyczącą wyrobów medycznych.


7. W Sklepie internetowym widoczna jest informacja o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Towarami do Klienta. Termin ten liczony jest od dnia następnego po dniu, w którym miało miejsce wysłanie do Klienta e-maila stanowiącego Potwierdzenie realizacji zamówienia. W każdym wypadku realizacja Zamówienia wobec Klienta nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych, chyba że wystąpią szczególne okoliczności powodujące wydłużenie tego okresu, o których Klient zostanie powiadomiony.


8. Jeśli Klient nie odbierze nadanej do Klienta przesyłki z Towarem, po dwóch próbach doręczenia przez kuriera, umowa sprzedaży rozwiąże się i Zamówienie zostanie anulowane. Klient otrzyma zwrot uiszczonej Ceny towaru i zostanie obciążony Kosztami dostawy. O fakcie rozwiązania umowy sprzedaży oraz o zwrocie uiszczonej Ceny produktu jak też obciążeniu Klienta Kosztami dostawy, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.


9. W razie dodatkowych pytań dotyczących warunków zamówienia/kosztów i terminów dostawy, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail oraz numerem telefonu i faxu wskazanych w pkt. I.2 niniejszego Regulaminu.

 

VI. Reklamacje


1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.


2. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody związane z dostawą Towarów, a odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami zostaje wyłączona.


3. Sprzedawca zaleca sprawdzenie Towaru po doręczeniu Konsumentowi a w razie zauważenia wad, zalecane jest sporządzenie protokołu przez Konsumenta oraz kuriera, potwierdzającego zaistnienie wad oraz niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą pod adres wskazany w pkt. 4 niżej dla reklamacji.


4. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: mdh Sp. z o.o. ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, e-mailreklamacje@meyragroup.com


5. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 4 powyżej.


6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji Konsumenta w terminie do 30 dni od jej otrzymania z tym, że w przypadku żądania przez Konsumenta naprawy towaru, wymiany towaru na nowy albo obniżenia ceny towaru termin ten wynosi 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie udzieli Konsumentowi odpowiedzi na reklamację w ww. terminach uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Konsument otrzymuje na papierze lub innym trwałym nośniku (np. w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Konsumenta wskazany przy Zamówieniu).


7. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych i serwisowych dotyczących Towarów nabytych w Sklepie internetowym.


8. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeśli nabyta rzecz ma wadę fizyczną lub prawną.


9. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. Towar jest niezgody z umową, jeśli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
4) rzecz została wydana w stanie niezupełnym,
5) rzecz została wydana bez jakiekolwiek instrukcji czy akcesoriów, w tym bez akcesoriów i instrukcji, których Konsument może zasadnie oczekiwać, przy tego rodzaju rzeczy,
6) rzecz nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towarów tego rodzaju, z uwzględnieniem mających zastosowanie norm technicznych,
7) rzecz jest innej jakości niż próbka lub wzór, który Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy lub nie odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru,
8) rzecz występuje w innej niż taka ilość, jakość i nie posiada cech i innych funkcji, w tym w odniesieniu do trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla towarów tego samego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę specyfikę Towarów, biorąc pod uwagę oświadczenia składane publicznie, w tym w reklamie lub na etykiecie
10. Brak zgodności z umową nie występuje, jeśli Konsument został w momencie zawarcia umowy, wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towarów odbiega od obiektywnych wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz w obowiązujących przepisach prawa, oraz jeśli Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował to odstępstwo w momencie zawarcia umowy sprzedaży.
11. W sytuacji wystąpienia wady Konsument powinien zgłosić reklamację do Sprzedawcy i zażądać jednego z działań w postaci wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia Ceny produktu lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca może nie uwzględnić żądania Konsumenta, jeśli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Podobnie Sprzedawca nie musi uwzględnić żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Odstąpienie od umowy może być skuteczne wyłącznie, jeśli wada jest istotna.
12. W razie odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad Konsument jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
13. W razie uwzględnienia reklamacji koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wykryciu wady w ciągu roku od jej zauważenia.
15. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru, o których Konsument został poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży, w tym w szczególności wad które zostały objęte obniżką Ceny towaru lub wyprzedażą, która mają walor estetyczny, ale nie wpływają na funkcjonalność Towaru.
16. W pozostałym zakresie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


VI. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta


1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej z MDH w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z poniższym pouczeniem, które dotyczy wyłącznie Konsumentów.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pod adresem MDH Sp. z o.o. ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, tel: 42 674 83 33, (opłata jak za zwykłe połączenie według cennika właściwego operatora), e-mail sklep@meyragroup.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego memoinfo.pl pod adresem https://memoinfo.pl/pl/i/Odstapienie-od-umowy/27 za pośrednictwem której mogą Państwo wysłać oświadczenie o odstąpieniu. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).


5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.


8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.


9. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wskazujemy, że wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.


10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VII. Gwarancja


1. O ile co innego nie wynika z karty produktu dostarczanej Kupującemu wraz z Towarem, na Towary nabyte w Sklepie internetowym, udzielana jest przez producenta tj. MDH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, tel: 42 674 83 96, fax: 42 636 52 21, email: mdh.biuro@meyragroup.com, 24 miesięczna gwarancja jakości obowiązująca od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.


2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


3. Towary mogą również być objęte gwarancją innego niż Sprzedawca producenta. W takim wypadku gwarancja Sprzedawcy wskazana w pkt. 1 powyżej nie obowiązuje. Sprzedawca doręczy w takim wypadku kartę gwarancyjną Klientowi wraz z Towarem.


4. W razie wykrycia wady Towaru, w okresie obowiązywania gwarancji Sprzedawcy, Klientowi przysługuje prawo zwrotu Łącznego kosztu zamówienia, naprawy rzeczy lub wydania rzeczy wolnej od wad. Klient zgłasza Sprzedawcy jedno z żądań, wraz ze zgłoszeniem o zamiarze skorzystania z gwarancji.


5. Wszelkie oświadczenia związane z gwarancją udzielaną przez Sprzedawcę należy zgłaszać pod adres wskazany w pkt. 1 powyżej drogą e-mailową, pisemnie lub faxem.


VIII. Postanowienia dodatkowe


1. MDH zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o asortymencie widocznym w Sklepie internetowym, dokonywania w nim wszelkich zmian, bez konieczności uprzedzania o zmianach.


2. Informacje o Produktach zawarte na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. MDH zastrzega, że towary, o których informacje zamieszczone są na stronach internetowych Serwisu mogą nie być dostępne w Sklepie Internetowym memoinfo.pl, w chwili złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Klienta, o czym Klient zostanie przez Sprzedawcę niezwłocznie poinformowany.


3. Klient zapewnia, że będzie korzystał ze Sklepu internetowego, zarówno w zakresie przesyłania informacji jak i odbioru informacji, w tym treści cyfrowych i usług cyfrowych zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej jak i że jest świadomy zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


4. MDH zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usług Sklepu Internetowego lub modyfikacji asortymentu sprzedawanego za pomocą Sklepu Internetowego bez jakiegokolwiek uprzedzenia, co nie ma wpływu na realizację przyjętych w drodze Potwierdzenia realizacji zamówienia złożonych przez Klienta Zamówień.


5. Każdy Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wiąże się każdorazowo z akceptacją jego treści.


6. MDH zobowiązuje się do respektowania prawa do prywatności, w tym ochrony danych osobowych Klientów, co szczegółowo uregulowane zostało dla całego Serwisu w Polityce prywatności https://memoinfo.pl/upload/pdf/Polityka_prywatnosci.pdf


7. MDH nie jest związane kodeksem dobrych praktyk rynkowych, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206).


8. MDH nie wyraża zgody na rozwiązywanie jakichkolwiek sporów z Konsumentami, w trybie pozasądowym. Informacje na temat możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich powinny znajdować się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl


IX. Prawa własności intelektualnej


1. Utwory udostępniane przez MDH za pośrednictwem Sklepu internetowego podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn.zm.), ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn.zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 Nr. 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211).


2. MDH informuje, że Sklep internetowy zawiera treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, a przyjęty w Sklepie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony. Wśród treści udostępnionych za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą znajdować się utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty.


3. Klienci zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Klienci nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie nabywają licencji.


X. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Klientów w Sklepie internetowym memoinfo.pl jest MDH Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000179592, NIP 72-822-954-92, REGON 472253652, o kapitale zakładowym w wysokości 7 940 000,00 PLN (dalej: „Administrator”).


2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów jedynie w celu wykonywania umów z zachowaniem wszelkich zasad, w tym odnoszących się do ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich określonych obowiązującą go Polityką Prywatności oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000 ze zm.).


3. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów również w innych celach, w tym w celach marketingowych, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę.


4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów znajduje się na stronie internetowej https://memoinfo.pl/upload/pdf/Polityka_prywatnosci.pdf


5. Administrator informuje, że podanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usług w ramach Sklepu internetowego www.memoinfo.pl jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji umów z Klientami. Podanie danych osobowych przez Klientów w powyższym celu jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi realizację umów w ramach Sklepu internetowego.


XI. Postanowienia końcowe


1. MDH zastrzega prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, które to zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu udostępnianego w Serwisie i które wejdą z upływem 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.


2. Aktualna treść Regulaminu może zostać pobrana w formacie PDF umożliwiającym utrwalenie na urządzeniu Użytkownika pod adresem https://memoinfo.pl/upload/pdf/MemoInfo_regulamin_PL.pdf


3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego udostępnienia w Sklepie internetowym.


4. Do niniejszego Regulaminu, zastosowanie ma prawo polskie, przy czym w każdym wypadku, gdy prawo miejsca zamieszkania konsumenta, inne niż prawo Polskie, wymaga jego bezwzględnego stosowania i nie może zostać zmienione za zgodą stron, przepisy te będą miały pierwszeństwo przed przepisami wynikającymi z regulaminów MDH.


Data udostępnienia regulaminu: 17 grudnia 2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl